allocentric and egocentric updating of spatial memories - Datingmobil com

En del arter som tidligere var ganske vanlige, som ål, storskate og pigghå, er borte eller har blitt sjeldne.

Enkelte sjøfuglbestander har gått tilbake de senere årene.

Den lever av dyreplankton og er et viktig bindeledd mellom trinnene i næringskjeden.

datingmobil com-72

Tobis er et eksempel på en art som blir påvirket av mange ulike menneskelig aktiviteter i havområdet.

Både fiskeri, oljeproduksjon, arealbeslag på sjøbunnen og tilførsler av miljøgifter vil kunne påvirke bestanden av tobis negativt.

Fiskemåka er en av sjøfuglartene hvor bestanden synker.

Arten regnes i dag som nært truet på den norske rødlista.

I Nordsjøen lever sjøpattedyr som vågehval, havert og nise.

Langs norskekysten av Nordsjøen finner vi også sjøfugler som måkefugler, havhest og alkefugler.Rundt Nordsjøen og Skagerrak ligger det tett befolkede og høyt industrialiserte land som påvirker økosystemene i havet.Klimaendringer og havforsuring regnes som store utfordringer framover.Fare for kollaps i tobisbestanden har ført til redusert fiske av arten.Forsvinner tobisen kan det få alvorlige følger for arter som er avhengige av den.Skipsfarten i Nordsjøen er en av de tetteste i verden, og i den sørlige delen av Nordsjøen finner vi noen av verdens travleste skipshavner og -terminaler.

Tags: , ,